facebook tracking
Information

Idéburet offentligt partnerskap

Connect

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)  är ett alternativ när offentlig upphandling eller projekt- och föreningsbidrag inte fyller sitt syfte. IOP ger en möjlighet för det civila samhället att utifrån mer jämlika villkor aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen. Vi har mycket god erfarenhet av den här samverkansformen som i vårt fall gett konkreta resultat.

IOP bygger på samverkan och att båda parter är med och bidrar till en större helhet. Vårt arbete är beroende av samverkan med andra och vi samverkar med både näringsliv och offentlig sektor såväl som andra idéburna organisationer. Vi har alltid en ambition att verka för en effektivisering av resurser genom att försöka ”jacka i ” och samverka med andra organisationer. Vi arbetar alltid under parollen ”Tillsammans” och vi ser att vårt arbete kompletterar stadens genom att vi båda verkar för att fler unga skall arbeta och/eller studera, dock utifrån olika perspektiv.

Matchningsverksamheten

Sedan 2015-07-01 har Karriärakademins matchningsverksamhet ett IOP med Arbetsmarknad- och socialnämnden i Malmö stad. Partnerskapet står på en stabil grund av goda relationer och en transparent dialog och vi möts kring den gemensamma utmaningen ”fler malmöbor i arbete”. Vi samverkar med de som möter målgruppen och vi tar utgångspunkt i näringslivets behov med fokus på matchning till riktiga jobb. Vi sätter inte några ramar för näringslivet utan hypotesen är att det är mer hållbart om jobben vi matchar till är enligt de förutsättningar som råder på arbetsmarknaden. Vi konstruerar inte arbetstillfällen som egentligen inte finns. Målsättningen för partnerskapets första två år var 65 matchningar och resultatet blev 124 – vilket var en måluppfyllelse på 190%.

​Kluster-IOP UVAS 20-24

​Sedan 2017-07-01 har Malmö FF tillsammans med 5 andra idéburna organisationer ingått ett så kallat kluster-IOP med Arbetsmarknad- och socialnämnden i Malmö stad. Syftet är att på olika sätt jobba med uppsökande aktiviteter för att få fler unga i åldern 20-24 år in på eller närmare arbetsmarknaden. Gruppen består av 3000 personer varav 1000 individer är i okänd aktivitet. Vi samarbetar nära den idéburna organisationen Supporterhuset och nyttjar deras lokal som en neutral mötesplats att samlas kring det gemensamma intresset Malmö FF. Vi anordnar olika "engagemangshöjande" evenemang såsom föreläsningar, matchaktiviteter och liknande. 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor